Producenci
Promocje
Nerka ze sznurka-midi-kolor CYNAMON
Nerka ze sznurka-midi-kolor CYNAMON

160,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 210,00 zł
szt.
Nerka ze sznurka-mini-kolor WANILIA
Nerka ze sznurka-mini-kolor WANILIA

130,00 zł

Cena regularna: 220,00 zł

Najniższa cena: 187,00 zł
szt.
Plecak ze skórą naturalną-Wanilia+Jasny Beż
Plecak ze skórą naturalną-Wanilia+Jasny Beż

280,00 zł

Cena regularna: 330,00 zł

Najniższa cena: 330,00 zł
szt.
Mini Worek
Mini Worek

178,00 zł

Cena regularna: 210,00 zł

Najniższa cena: 210,00 zł
szt.
Torebka Claire 2
Torebka Claire 2

240,00 zł

Cena regularna: 300,00 zł

Najniższa cena: 300,00 zł
szt.
Nerka ze sznurka-mini-kolor CIASTECZKO
Nerka ze sznurka-mini-kolor CIASTECZKO

130,00 zł

Cena regularna: 220,00 zł

Najniższa cena: 220,00 zł
szt.
Kopertówka Laura-kolor JAGODOWY
Kopertówka Laura-kolor JAGODOWY

130,00 zł

Cena regularna: 210,00 zł

Najniższa cena: 210,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Wersja obowiązująca od dnia 01.02.2023 

 

Czym jest Polityka prywatności? 

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. 

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. 

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

W naszej Polityce Prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut. 

Kto jest administratorem strony internetowej www.malutkamanufaktura.pl

Administratorem strony internetowej www.malutkamanufaktura.pl jest Magdalena Gruza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MALUTKA MANUFAKTURA MAGDALENA GRUZA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem Goliszów 83h/4, 59-225 Chojnów, NIP 691228513, REGON 385326453 (czyli:my). 

Dane osobowe 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlmanentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanego powszechnie RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

MALUTKA MANUFAKTURA MAGDALENA GRUZA 

Goliszów 83h/4 

59-225 Chojnów 

Telefon:690355313

e-mail:malutka.manufaktura@interia.pl 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: 

-poczty elektronicznej:malutka.manufaktura@interia.pl 

-poczty tradycyjnej: Goliszów 83h/4, 59-225 Chojnów 

-telefonu:=48 690355313

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy? 

Cel 

Dane osobowe 

Podstawa prawna 

Czas przechowywania danych 

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej 

Art.. 6 ust. 1 lit. b 

RODO, tj.przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną 

Do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy 

newsletter 

Adres e-mail 

Art..6 ust.1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

Do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej 

Art..6 ust.1 lit. f RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi 

Do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy 

 

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 

Imię, nazwisko, firma, adres, PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej 

 

Art..6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych 

Do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniły przetwarzanie danych osobowych 

Dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłka newslettera). 

Odbiorcy danych osobowych: 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz  

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie

PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji. 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG lub do organizacji międzynarodowej. 

Jakie przysługują Ci prawa z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 

Na podstawie RODO masz prawo do: 

-żądania dostępu do swoich danych osobowych 

-żądania sprostowania swoich danych osobowych 

-żądania usunięcia  swoich danych osobowych 

-żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

- żądania przenoszenia swoich danych osobowych 

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyżej żądań bez zbędnej zwłoki- a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania-udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art.. 15 RODO) 

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do: 

-dostępu do danych osobowych 

-uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską 

-uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art.16 RODO) 

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłosić swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl 

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”(art.. 17 RODO) 

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

-Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

-wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę 

-Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem 

-wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

-wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzanie niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłosić swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl 

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

-kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych- w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych 

-przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

-Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń 

-zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych- do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl 

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art..21 RODO) 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych , w związku z: 

-przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią 

Jeśli chcesz zażądać sprzeciw przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art..20 RODO) 

 

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. 

Standardowo udostępnimy i Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. 

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl   

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: malutka.manufaktura@interia.pl 

Skarga do urzędu nadzorczego 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. 

Pliki “cookies” 

Informacje ogólne 

Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego są używane pliki “cookies” zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego. 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. 

Pliki cookies zazwyczaj zawierają domeny, z które pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

Bezpieczeństwo 

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

Rodzaje plików cookies 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: 

-cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

-cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenia sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich 

usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

Cele 

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach: 

-konfiguracji sklepu internetowego

-prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. K., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/ 

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatości wyżej wskazanych firm. 

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. 

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences 

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, ,możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz mienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl